Věštírna-Horoskopy.czSeznamte se ještě dnes!


ATX Seznamka

Zdál se Vám zajímavý sen, který by jste chtěli zažít v realitě nebo naopak hrozivý a nebezpečný horor, po kterém netouží ani akční hrdina se zbraní v ruce? Jmenuji se Karin a zabývám se výklady snů, které bývají mnohdy předzvěstí naší budoucnosti. Zavolejte mi na číslo 906 700 102 a nechte si vyložit Váš sen. Možná právě Váš včerejší sen bude převeden do reality. Naleznete mne na lince číslo 75!

Můj profil

Iveta

Iveta V kartách je skryta pravda a výklad karet, ať už tarotových, cikánských nebo andělských pro Vás bude přínosem ve Vašem dalším životě. Karty ukazují obrázky, které následně věštkyně převede do formy informací a ty vám poskytne - můžete se tak zeptat na svou přítomnost, minulost i budoucnost, na lásku, vztahy i finance. Jmenuji se Iveta a výklad karet mi umožnil pomoci mnoha lidem znát svou budoucnost a lépe se tak připravit na štastné i méně štastné životní situace. S pomocí karet Vám zjevím budoucnost na telefonním čísle 906 700 102 a lince s číslem 72.

Můj profil

Mohlo by vás zajímat


Erotický horoskop - na 02. týden (7.1.2019 - 13.1.2019)

Erotický horoskop vám může napovědět o tom druhém mnoho. Je to dobrý milenec? Jaké znamení si nejlépe v posteli rozumí? A jaký je jeho sexuální apetit? To všechno tyto horoskopy dokáží. Mohou vám dokonce i poradit, jaký styl milování má váš partner nebo partnerka nejraději. A s kým si pod peřinou budete rozumět nejvíce.

Beran

V sobotu a v ned�li, kdy Luna proch�z� va��m znamen�m, si v oblasti erotiky docela u�ijete. Dejte si v�ak pozor na to, jak va�e n�pady p�ij�m� v� �ivotn� partner. Kdyby v�m n�hodou �ekl, �e mysl�te jen na sex a nic jin�ho v�s nezaj�m�, nesm�te se urazit. M�sto toho p�em��lejte, zda n�hodou nem� pravdu a zda byste vy nem�li sv� jedn�n� trochu zjemnit.

Býk

Op�t se vrac�te do dob, kdy se skoro ost�ch�te p�iznat to, co si v posteli opravdu p�ejete a co by v�m ud�lalo radost. Pokud m�te dojem, �e jde o p�echodn� stadium, kter� se �asem p�ece mus� vylep�it, nemylte se. V� �ivotn� druh se chov� p�esn� tak, jak je mu vlastn�. V�m nezbude, ne� abyste se s t�m bu� sm��ili, nebo se rozhodli, �e p�jdete o d�m d�l.

Blíženci

To, jak si rozvrhnete sv�j denn� re�im, je jen na v�s. Po��tejte v�ak s t�m, �e na sex budete m�t zejm�na v pond�l�, �ter� a ve st�edu daleko v�t�� chu� r�no ne� ve�er. Je jen ot�zkou, jak na va�e n�pady zareaguje mil��ek. Zejm�na Lvi a �t��i budou ve�ker� pokusy o p�ed�asn� probuzen� vn�mat neskute�n� nelib�. O tom, �e by mohli zm�nit n�zor, rad�ji ani nesn�te.

Rak

P�iznejte si, �e sex je pomalu u� to jedin�, co v�s a va�eho partnera dr�� pohromad�. Z�rove� v�ak mus�te zkonstatovat, �e je to velice p��jemn� sou��st �ivota, kter� se ani jeden z v�s vzd�t nedok�e. Nakonec pochop�te, �e je pot�eba, abyste se sami rozhodli, zda chcete pr�ma sex a jinak nelad�c�ho partnera, nebo zda to rad�ji vzd�te a p�jdete si hledat n�koho jin�ho.

Lev

Kdy� mil��kovi zahnete, �ekejte velk�, ale opravdu velk� pr��vih. Vy sami to na sebe sice neprozrad�te, ale s ml�enlivost� t�ch ostatn�ch zase tak moc po��tat nem��ete. Na zvl�dnut� sv�ch rizikov�ch tu�eb v�ak nic z�sadn�ho nepot�ebujete. Je jen pot�eba, abyste ve spole�nosti nekonzumovali alkohol, kter� v�s k rizikov�mu jedn�n� vylo�en� ponouk�. Kdybyste nav�c dok�zali sed�t doma a nikam nechodili, bude to je�t� lep��.

Panna

Od st�ede�n�ho do p�te�n�ho ve�era, kdy je Luna ve va�em partnersk�m sektoru, byste se m�li dobrovoln�, s l�skou a hlavn� up��mn� zaj�mat o to, co by si v� mil��ek v sexu p��l. Kdybyste se dostali do situace, kdy si m�te vyb�rat mezi sexem a ve�erem pln�m pr�ce, m�li byste se bez v�h�n� rozhodnout pro prvn� alternativu. Pr�ce si b�hem �ivota je�t� u�ijete spoustu, ale se sexem to tak divok� nebude.

Váhy

Od pond�lka do st�edy, kdy se Luna pohybuje va��m sektorem romantiky, se m��ete t�it na nov� a velice zaj�mav� erotick� impulsy. Nav�c m�te v t�to oblasti �anci prok�zat fantazii, o kter� jste dosud v�bec netu�ili, �e ji m�te. Narazit v�ak m��ete na sv�ho partnera. Ten m� pocit, �e se projevujete a� p��li� otev�en�, a nech�pe, kde se to ve v�s vzalo...

Štír

V dob�, kdy Slunce proch�z� Kozorohem, sami sebe nepozn�v�te. Jste daleko komunikativn�j��, ne� obvykle. Dokonce jste ochotni s mil��kem �ertovat i na t�mata, k nim� se jindy vyjad�ujete sp��e zdr�enliv�. Ve �tvrtek a v p�tek si nav�c dok�ete vyu��t Luny v Ryb�ch a vn�st do va�eho erotick�ho �ivota pat�i�nou d�vku dosud postr�dan� romantiky.

Střelec

Z�sadn� roli ve va�em erotick�m �ivot� hraje Venu�e, kter� se v pond�l� dost�v� do va�eho znamen�. Pokud jste dosud m�li pocit, �e nedok�ete d�t sv�mu prot�j�ku l�sku najevo tak, abyste ho ujistili, �e je pro v�s d�le�it�, zjist�te, �e je to vlastn� snadn�. Je jen pot�eba, abyste se dok�zali projevit tak, aby pochopil, �e se s v�mi nebude nudit ani v �ivot�, ani v posteli...

Kozoroh

Smi�te se s t�m, �e ani v �ivot� ani v sexu nemus� j�t v�echno pouze a v�hradn� tak, jak si p�edstavujete. Kdy� v�s mil��ek odm�t�, nemus� to b�t zrovna t�m, �e v�s nechce, ale t�m, �e m� pr�ce za cel� p�edchoz� den a� nad hlavu. Kdy� ho m�sto dal��ho nal�h�n� pohlad�te a sl�b�te mu, �e si klidn� po�k�te a� do z�t�ka, bude to daleko lep��.

Vodnář

O tom, �e by sex mohl pro v�s a pro va�eho �ivotn�ho druha znamenat povinnost, ani neuva�ujte. Kdybyste ho zbavili dobrovolnosti, zbavili byste ho z�rove� i ve�ker� radosti. Kdy� ale sex dok�ete odlo�it na dobu, kdy budete oba v t� spr�vn� n�lad�, bude v�m spolu tak kr�sn�, jak v�m je�t� s ��dn�m partnerem nebylo. Vydr��te to a po�k�te si na p�te�n� ve�er?

Ryby

S erotikou budou sp��e starosti ne� radosti. T�k� se to zejm�na ned�le, kter� je pod rostouc�m a st�le intenzivn�j��m vlivem kvadratury mezi Jupiterem a Neptunem. Dalo by se ��ct, �e zejm�na v p��pad� nov� l�sky m�te o�ek�v�n� naprosto nere�ln�. Kdybyste si uv�domili, �e sex je dovednost jako ka�d� jin� a �e se i v n�m pot�ebujete jeden druh�mu p�izp�sobit, bude to daleko lep��.

Předchozí týdny


Horoskop na tento týden

[%TITLE%] [%TEXT%]


Podmínky služby, technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. - info@topicpress.cz. Cena hovoru na astrolinky je 70 Kč/min., maximální délka hovoru je 17 minut.
Cena 1 sms na věšteckém chatu je 60,- Kč, www.platmobilem.cz. Podporujeme: Prodej štěňat, Horoskopy a Inzerujem.cz
Vytvořilo studio EDVENS MEDIA