Věštírna-Horoskopy.czSeznamte se ještě dnes!


ATX Seznamka

Zdál se Vám zajímavý sen, který by jste chtěli zažít v realitě nebo naopak hrozivý a nebezpečný horor, po kterém netouží ani akční hrdina se zbraní v ruce? Jmenuji se Karin a zabývám se výklady snů, které bývají mnohdy předzvěstí naší budoucnosti. Zavolejte mi na číslo 906 700 102 a nechte si vyložit Váš sen. Možná právě Váš včerejší sen bude převeden do reality. Naleznete mne na lince číslo 75!

Můj profil

Lída

Lída Andělská věštba hledá pravdu, dává pocit jistoty a především upozorňuje na možné problémy, na které byste si měli dát pozor. Nechte si vyložit andělské karty a nejen překonáte ve svém životě zábrany, ale naleznete i tajné dveře, ke kterým máte skrytý klíč - objevíte-li ho, mohou se Vaše sny i přání splnit a udělat Vás štastnějšími. Jmenuji se Lída a pomocí Andělských karet Vám pomohu nalézt Vaši životní cestu. Zavolejte mi na 906 700 102 a připojte se na na linku s číslem 74. Výklad Andělských karet Vám umožní prožít hezčí budoucnost.

Můj profil

Mohlo by vás zajímat


Erotický horoskop - na 02. týden (7.1.2019 - 13.1.2019)

Erotický horoskop vám může napovědět o tom druhém mnoho. Je to dobrý milenec? Jaké znamení si nejlépe v posteli rozumí? A jaký je jeho sexuální apetit? To všechno tyto horoskopy dokáží. Mohou vám dokonce i poradit, jaký styl milování má váš partner nebo partnerka nejraději. A s kým si pod peřinou budete rozumět nejvíce.

Beran

V sobotu a v ned�li, kdy Luna proch�z� va��m znamen�m, si v oblasti erotiky docela u�ijete. Dejte si v�ak pozor na to, jak va�e n�pady p�ij�m� v� �ivotn� partner. Kdyby v�m n�hodou �ekl, �e mysl�te jen na sex a nic jin�ho v�s nezaj�m�, nesm�te se urazit. M�sto toho p�em��lejte, zda n�hodou nem� pravdu a zda byste vy nem�li sv� jedn�n� trochu zjemnit.

Býk

Op�t se vrac�te do dob, kdy se skoro ost�ch�te p�iznat to, co si v posteli opravdu p�ejete a co by v�m ud�lalo radost. Pokud m�te dojem, �e jde o p�echodn� stadium, kter� se �asem p�ece mus� vylep�it, nemylte se. V� �ivotn� druh se chov� p�esn� tak, jak je mu vlastn�. V�m nezbude, ne� abyste se s t�m bu� sm��ili, nebo se rozhodli, �e p�jdete o d�m d�l.

Blíženci

To, jak si rozvrhnete sv�j denn� re�im, je jen na v�s. Po��tejte v�ak s t�m, �e na sex budete m�t zejm�na v pond�l�, �ter� a ve st�edu daleko v�t�� chu� r�no ne� ve�er. Je jen ot�zkou, jak na va�e n�pady zareaguje mil��ek. Zejm�na Lvi a �t��i budou ve�ker� pokusy o p�ed�asn� probuzen� vn�mat neskute�n� nelib�. O tom, �e by mohli zm�nit n�zor, rad�ji ani nesn�te.

Rak

P�iznejte si, �e sex je pomalu u� to jedin�, co v�s a va�eho partnera dr�� pohromad�. Z�rove� v�ak mus�te zkonstatovat, �e je to velice p��jemn� sou��st �ivota, kter� se ani jeden z v�s vzd�t nedok�e. Nakonec pochop�te, �e je pot�eba, abyste se sami rozhodli, zda chcete pr�ma sex a jinak nelad�c�ho partnera, nebo zda to rad�ji vzd�te a p�jdete si hledat n�koho jin�ho.

Lev

Kdy� mil��kovi zahnete, �ekejte velk�, ale opravdu velk� pr��vih. Vy sami to na sebe sice neprozrad�te, ale s ml�enlivost� t�ch ostatn�ch zase tak moc po��tat nem��ete. Na zvl�dnut� sv�ch rizikov�ch tu�eb v�ak nic z�sadn�ho nepot�ebujete. Je jen pot�eba, abyste ve spole�nosti nekonzumovali alkohol, kter� v�s k rizikov�mu jedn�n� vylo�en� ponouk�. Kdybyste nav�c dok�zali sed�t doma a nikam nechodili, bude to je�t� lep��.

Panna

Od st�ede�n�ho do p�te�n�ho ve�era, kdy je Luna ve va�em partnersk�m sektoru, byste se m�li dobrovoln�, s l�skou a hlavn� up��mn� zaj�mat o to, co by si v� mil��ek v sexu p��l. Kdybyste se dostali do situace, kdy si m�te vyb�rat mezi sexem a ve�erem pln�m pr�ce, m�li byste se bez v�h�n� rozhodnout pro prvn� alternativu. Pr�ce si b�hem �ivota je�t� u�ijete spoustu, ale se sexem to tak divok� nebude.

Váhy

Od pond�lka do st�edy, kdy se Luna pohybuje va��m sektorem romantiky, se m��ete t�it na nov� a velice zaj�mav� erotick� impulsy. Nav�c m�te v t�to oblasti �anci prok�zat fantazii, o kter� jste dosud v�bec netu�ili, �e ji m�te. Narazit v�ak m��ete na sv�ho partnera. Ten m� pocit, �e se projevujete a� p��li� otev�en�, a nech�pe, kde se to ve v�s vzalo...

Štír

V dob�, kdy Slunce proch�z� Kozorohem, sami sebe nepozn�v�te. Jste daleko komunikativn�j��, ne� obvykle. Dokonce jste ochotni s mil��kem �ertovat i na t�mata, k nim� se jindy vyjad�ujete sp��e zdr�enliv�. Ve �tvrtek a v p�tek si nav�c dok�ete vyu��t Luny v Ryb�ch a vn�st do va�eho erotick�ho �ivota pat�i�nou d�vku dosud postr�dan� romantiky.

Střelec

Z�sadn� roli ve va�em erotick�m �ivot� hraje Venu�e, kter� se v pond�l� dost�v� do va�eho znamen�. Pokud jste dosud m�li pocit, �e nedok�ete d�t sv�mu prot�j�ku l�sku najevo tak, abyste ho ujistili, �e je pro v�s d�le�it�, zjist�te, �e je to vlastn� snadn�. Je jen pot�eba, abyste se dok�zali projevit tak, aby pochopil, �e se s v�mi nebude nudit ani v �ivot�, ani v posteli...

Kozoroh

Smi�te se s t�m, �e ani v �ivot� ani v sexu nemus� j�t v�echno pouze a v�hradn� tak, jak si p�edstavujete. Kdy� v�s mil��ek odm�t�, nemus� to b�t zrovna t�m, �e v�s nechce, ale t�m, �e m� pr�ce za cel� p�edchoz� den a� nad hlavu. Kdy� ho m�sto dal��ho nal�h�n� pohlad�te a sl�b�te mu, �e si klidn� po�k�te a� do z�t�ka, bude to daleko lep��.

Vodnář

O tom, �e by sex mohl pro v�s a pro va�eho �ivotn�ho druha znamenat povinnost, ani neuva�ujte. Kdybyste ho zbavili dobrovolnosti, zbavili byste ho z�rove� i ve�ker� radosti. Kdy� ale sex dok�ete odlo�it na dobu, kdy budete oba v t� spr�vn� n�lad�, bude v�m spolu tak kr�sn�, jak v�m je�t� s ��dn�m partnerem nebylo. Vydr��te to a po�k�te si na p�te�n� ve�er?

Ryby

S erotikou budou sp��e starosti ne� radosti. T�k� se to zejm�na ned�le, kter� je pod rostouc�m a st�le intenzivn�j��m vlivem kvadratury mezi Jupiterem a Neptunem. Dalo by se ��ct, �e zejm�na v p��pad� nov� l�sky m�te o�ek�v�n� naprosto nere�ln�. Kdybyste si uv�domili, �e sex je dovednost jako ka�d� jin� a �e se i v n�m pot�ebujete jeden druh�mu p�izp�sobit, bude to daleko lep��.

Předchozí týdny


Horoskop na tento týden

[%TITLE%] [%TEXT%]


Podmínky služby, technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. - info@topicpress.cz. Cena hovoru na astrolinky je 70 Kč/min., maximální délka hovoru je 17 minut.
Cena 1 sms na věšteckém chatu je 60,- Kč, www.platmobilem.cz. Podporujeme: Prodej štěňat, Horoskopy a Inzerujem.cz
Vytvořilo studio EDVENS MEDIA