Věštírna-Horoskopy.czSeznamte se ještě dnes!


ATX Seznamka

Kateřina

Kateřina Chcete se zeptat na jejich budoucnost, zdravotní stav či vzdělání? Přestaňte se strachovat a řekněte stop nejistotě - dětské horoskopy jsou tím pravým pro všechny maminky i tatínky. Jmenuji se Kateřina a specializuji se na jejich výklad. Zavolejte mi na telefonní číslo 906 700 102 a zadejte linku číslo 76. S pomocí horoskopu určím významné okamžiky v životě Vašich dětí.

Můj profil

Zdál se Vám zajímavý sen, který by jste chtěli zažít v realitě nebo naopak hrozivý a nebezpečný horor, po kterém netouží ani akční hrdina se zbraní v ruce? Jmenuji se Karin a zabývám se výklady snů, které bývají mnohdy předzvěstí naší budoucnosti. Zavolejte mi na číslo 906 700 102 a nechte si vyložit Váš sen. Možná právě Váš včerejší sen bude převeden do reality. Naleznete mne na lince číslo 75!

Můj profil

Mohlo by vás zajímat


Horoskop lásky - na 02. týden (7.1.2019 - 13.1.2019)

Rádi byste se dozvěděli, jestli se vám bude tento týden dařit? Přečtěte si náš týdenní horoskop. Naše partnerské horoskopy lásky vám prozradí, čemu se tento týden nevyhnete. Vyberte si podle znamení týdenní horoskopy lásky, které vám napoví, jak na tom v následujících dnech s láskou budete. Vždy je dobré vědět dopředu, na co se máte připravit.

Beran

V�s postoj k �ivotu, k l�sce a ke v�emu, co se jen d�je, z�sadn� zm�n� Venu�e, kter� se v pond�l� p�esouv� do St�elce. S �divem zjist�te, �e m�te se sv�m partnerem spole�n�ho daleko v�c, ne� byste si mysleli. Kdy� ho nech�te mluvit, zjist�te, �e p�ekvapen� je oboustrann�, proto�e on se div� stejn� intenzivn�... a je v�mi stejn� tak nad�en�.

Býk

V p�tek, kdy na v�s p�sob� konjunkce Slunce s Plutem, v�s �ekaj� zaj�mav� z�itky. Seznamovat se budete na ka�d�m kroku a s lidmi, kte�� v�s opravdu zaujmou. Vy ale nebudete v�d�t, kter�ho z nich si nechat jako kamar�da, a kter�ho pozvat do konkurzu na svou budouc� l�sku. Jde o p�em��len�, kter� v�m d� podstatn� v�ce pr�ce, ne� byste p�edpokl�dali.

Blíženci

Kdy� se na v�s v� �ivotn� druh na�tve, berte to jako n�co, co se st�v�. Hlavn� se nenechte dohnat do situace, kdy byste to vyhodnotili jako prvn� krok na cest� k rozchodu. Situace nen� zdaleka tak zl�, jak se v�m zd�. Je jen pot�eba, abyste oba zbrzdili a trochu se st�hli. Kdy� v tomto t�dnu nech�te v�echno tak, jak to je, a nebudete nic �e�it, bude to nejlep��.

Rak

V �ter�, kdy jste pod vlivem kvadratury mezi Merkurem a Marsem, si d�vejte pozor jak na to, co sv�mu partnerovi ��k�te, tak na to, jak�m t�nem sv� slova pron��te. Kdybyste ho na�tvali, mohlo by to m�t opravdu nedoz�rn� n�sledky. Pozd�ji byste mu marn� vysv�tlovali, �e jste to p�ep�skli jen proto, �e jste byli ve skute�nosti na�tvan� na n�koho naprosto jin�ho.

Lev

D�le�it� jsou dny od pond�l� do st�edy, kdy Luna proch�z� va��m partnersk�m sektorem. Mo�n� by bylo dobr�, kdybyste si p�estali myslet, �e jen vy v�te za v�ech okolnost� nejl�pe, co je pro v�s dobr�. Z�rove� by bylo dobr�, kdybyste sv�mu mil��kovi alespo� �as od �asu nazna�ili, �e city, kter� k n�mu chov�te, jsou sv�� skoro stejn� jako v dob�, kdy jste spolu za��nali.

Panna

Dotazy, kter� v�m mil��ek klade, v�m mohou p�ipadat tak trochu naivn�. P�esto mu na n� odpov�dejte podle sv�ho nejlep��ho v�dom� a sv�dom�. Mus� m�t pocit, �e ho berete v�n�. Kdy� pak budete p�em��let nad t�m, co se v�s ptal a co jste vy odpov�d�li, pochop�te, �e jeho dotazy nebyly zdaleka tak naivn�, jak jste si mysleli. Dojde v�m, �e ve skute�nosti �lo o velice rafinovan� v�slech, kter�m se o v�s sna�il zjistit v�c, ne� jste mu na sebe dosud prozradili.

Váhy

Je nejvy��� �as, abyste se nau�ili nejen souhlasit, ale i taktn� odm�tat. To, �e v�s n�kdo n�kam pozve, je�t� zdaleka neznamen�, �e to s n�m mus�te myslet v�n�. Bude lep��, kdy� se alespo� prozat�m pokus�te v� vztah dr�et sp��e na p��telsk� �rovni. Na to, abyste doty�n�ho zkoumali podrobn�ji a uva�ovali, jak� m�sto mu ve sv�m �ivot� vy�len�te, je je�t� spousta �asu.

Štír

Kdy� se v�m v l�sce n�co nepovede, neberte to jako probl�m. U� ve �tvrtek pochop�te, �e �lo o klasick� �sm�v osudu. Jedny dve�e se v�m t�m zav�ely, ale druh� a hlavn� daleko kr�sn�j�� se otev�ely. Po��tejte s t�m, �e si dom�c�ho klidu v dal��ch dnech moc neu�ijete. Vy byste doma sice klidn� sed�li, ale v� nov� objev v�m to v ��dn�m p��pad� nedovol�.

Střelec

Ka�d� slovo, kter� ke sv�mu partnerovi pronesete, si mus�te zejm�na ve �tvrtek a v p�tek hl�dat. To, co vy vn�m�te jako celkem nevinn� vtip, si v� �ivotn� druh vylo�� jako ironick� koment�� nebo jako dob�e maskovanou ur�ku. Kdy� si v�imnete blesk�, kter� mu l�taj� z o��, bude na ve�ker� vysv�tlov�n� toho, �e jste to tak nemysleli, u� hodn� pozd�.

Kozoroh

To, �e prvn� �ty�i dny t�dne prob�hnou v klidu, je�t� neznamen�, �e se ve va�em �ivot� nic z�sadn�ho d�t nebude. Zlom nastane v p�tek, kdy se dostanete pod vliv konjunkce mezi Sluncem a Plutem, a kdy v�s v l�sce �ekaj� opravdu velk� zm�ny. Najednou se mus�te sm��it s t�m, �e i mil��ek m��e m�t vlastn� n�zory. Ty sice s t�mi va�imi moc neharmonuj�, ale vy je mus�te respektovat.

Vodnář

Od pond�lka do st�ede�n�ho ve�era, kdy je Luna ve va�em znamen�, se m��ete chovat tak, �e t�m nep�ekvap�te jen sv�ho �ivotn�ho druha, ale i sami sebe. Doj�maj� v�s v�ci, kter� jsou v�m obvykle sp��e k sm�chu. Kdybyste se n�hodou rozhodli, �e mu vyzn�te l�sku, m� se na co t�it. Nakonec nahlas p�izn�, �e tak romantick� a proc�t�n� projev od v�s ne�ekal.

Ryby

�ekejte nejedno zaj�mav� p�ekvapen�. Partner na v�s mysl� i ve chv�li, kdy m�te vy dojem, �e si v�bec neuv�domuje, �e v jeho �ivot� v�bec jste a hrajete n�jakou roli. Zejm�na ve �tvrtek a v p�tek, kdy bude Luna ve va�em znamen�, si na v�s ud�l� �as. Nav�c se v�m bude v�novat zp�sobem, kter� v�m dok�e, �e jste pro n�j opravdu jeho �ivotn� l�skou.

Předchozí týdny


Horoskop na tento týden

[%TITLE%] [%TEXT%]


Podmínky služby, technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. - info@topicpress.cz. Cena hovoru na astrolinky je 70 Kč/min., maximální délka hovoru je 17 minut.
Cena 1 sms na věšteckém chatu je 60,- Kč, www.platmobilem.cz. Podporujeme: Prodej štěňat, Horoskopy a Inzerujem.cz
Vytvořilo studio EDVENS MEDIA